Tekstualni dokumenti u Calculus-u 12

Dokumenti koji su opisani u poglavlju Prozori za unos i obradu dokumenata prilikom štampanja imaju fiksnu formu (unapred predviđeni obrazac), sa zaglavljem i stavkama, koju korisnik ne može izmeniti. U poslovanju se pojavljuju i dokumenti čija je forma slobodnog, tekstualnog oblika (npr. ugovori, rešenja za godišnji odmor, razne potvrde koje se izdaju radnicima i sl.).

Takvi dokumenti obrađuju se kroz drugačiji prozor, koji zapravo predstavlja editor teksta kojim možete uneti proizvoljan tekst. U gornjem delu ovog prozora nalazi se linija alata (toolbar) sa osnovnim komandama za obradu teksta, sličan onom u MS Word-u i sličnim programima za obradu teksta (vidi sliku) (vidi sliku)Unos tekstualnih dokumenata.

Učitavam sliku
Unos tekstualnih dokumenata.
Korisno je znati

Ipak, ovo nije samo najobičniji tekst editor mada se može i samo tako koristiti. I ovi dokumenti zahtevaju određene podatke iz baze. Za razliku od štampanja standardnih dokumenata (fakture, kalkulacije, ...), gde su polja iz baze sa podacima za štampu unapred definisana, kod tekstualnih dokumenata imate mogućnost da sami odredite koje ćete podatke i na kom mestu unutar teksta dokumenta prikazivati.

Za unos polja iz baze koristite kontekstni meni. Kada desnim tasterom miša kliknete na površinu za unos teksta otvara se kontekstni meni, u kome se nalazi stavka "Ubaci polje". Izborom ove stavke otvara se prozor sa spiskom polja (podataka iz baze) koje možete koristiti u kombinaciji sa tekstom tekstualnog dokumenta. Izborom određenog podatka, na mesto na kojem se nalazi kursor, u tekst dokumenta biće ubačeno polje koje će na to mesto učitavati podatak iz baze (vidi sliku) (vidi sliku)Unos polja u dokument.

Učitavam sliku
Unos polja u dokument.

Ovde je trenutak da se osvrnemo na koncept rada sa tekstualnim dokumentima. Budući da ovi dokumenti imaju slobodnu formu i ostavljeno je korisniku da ih uobliči, potrebno je da najpre definišete standardni tekst dokumenta. To se obavlja iz prozora za vrste dokumenata.

Uzmimo za primer "Ugovor sa kupcem". Kada u vrstama dokumenata izaberete vrstu koja je tipa "Ugovori sa kupcima", dugmetom Tekst otvorićete prozor za unos teksta, koji je u startu prazan. Ovde treba uneti tekst koji će se standardno koristiti za tu vrstu dokumenta i u tekst ubaciti polja sa podacima iz baze. Za naš primer, to mogu biti broj ugovora, ime i prezime ugovarača, iznos ugovora, rokovi itd. Ovde će se u poljima videti samo njihov naziv (vidi sliku) (vidi sliku)Definisanje standardnog teksta.

Učitavam sliku
Definisanje standardnog teksta.
Savet

Ako imate potrebu za više različitih formi dokumenta definišite više vrsta dokumenta tog tipa i za svaku vrstu unesite odgovarajući tekst. Na primer ugovor o cesiji, ugovor o kompenzaciji itd.

Kada krenete da obrađujete konkretan tekstualni dokument, pa npr. za nekog radnika unesete rešenje o godišnjem odmoru u odgovarajući prozor unećete samo osnovne podatke za taj dokument (broj, datum, ime radnika, radno mesto i sl). Kada otvorite tekst tog dokumenta, polja koja ste predvideli u vrsti dokumenta biće zamenjena odgovarajućim podacima iz baze.

Korisno je znati

Kad jednom otvorite tekst konkretnog tekstualnog dokumenta, nazivi polja više ne postoje. Nazivi polja su naprosto zamenjeni konkretnim podatkom iz baze koje to polje sadrži i taj podatak iz polja se upisuje u tekstualni dokument kao običan tekst. Takođe možete da izmenite tekst konkretnog tekstualnog dokumenta i da ubacite dodatne podatke iz baze, koji se trenutno pretvaraju u tekst. Ovaj sistem obezbeđuje da izvorni dokument ostane za stalno upamćen sa podacima koji su važili u trenutku njegovog nastanka. Npr. ako je radnik u tom trenutku bio zaposlen na određenom radnom mestu, u tesktu dokumenta biće upisano to radno mesto. Ako radnik u međuvremenu promeni radno mesto, a vi ponovo zaželite da otvorite prethodni dokument, u njemu će biti upisano radno mesto koje je važilo na datum nastanka dokumenta.

Za obradu tekstualnog dokumenta postoji još nekoliko komandi u kontekstnom meniju (vidi sliku) (vidi sliku)Kontekstni meni obrade tekstualnog dokumenta:

Učitavam sliku
Kontekstni meni obrade tekstualnog dokumenta.