Prozori za unos i obradu dokumenata

Prozor za svaki od Calculus 12 dokumenta sastoji se iz tri oblasti - oblasti filtera, oblasti dokumenata i oblasti editora (vidi sliku) (vidi sliku)Primer otvorenog podprozora - prozora klijenta.

Calculus 12
"Prozor dokumenta - oblast filtera, oblast dokumenata i oblast editora".

Kao što glavni (padajući) i osnovni meni (linija aplikacija) služe za izvršavanje niza operacija nad glavnim prozorom, tako i radni i kontekstni meni sadrže komande za izvršavanje niza funkcija u okviru prozora klijenta (podprozoru glavnog prozora aplikacije) (vidi sliku) (vidi sliku).

Calculus 12
"Radni meni (linija alata) prozora dokumenta ili podprozora glavnog prozora".

Oblast filtera Vrh

Oblast filtera - sadrži opšti filter namenjen pretraživanju dokumenata i blok komandnih dugmadi (tastera) (vidi sliku) (vidi sliku)Primer tastera (dugmadi) editora. Pregled je moguć po različitim kriterijumima razvrstavanja. Tako je najčešće moguće dobiti pregled postojećih dokumenata po sledećim kriterijumima: broj, vrsta dokumenta, period, kreator, organizaciona jedinica. Prikaz pregleda za postavljeni uslov (filter) dobija se klikom na dugme "Nađi".

Učitavam sliku
Primer tastera (dugmadi) editora.

Dugmadima svrstanim u blokove mogu se pozivati drugi prozori za unos podataka koji su u logičnoj vezi sa sadržajem osnovnog dokumenta ili otvaraju druge delove programa koji su takođe u logičkoj vezi sa osnovnim dokumentom koji kreiramo ili samo pregledamo (vidi sliku) (vidi sliku)Blok dugmadi editora.

Učitavam sliku
Blok dugmadi editora.

Oblast dokumenata ili stavki dokumenata Vrh

Oblast dokumenata ili stavki dokumenata - sadrži pregled postojećih dokumenata koji zadovoljavaju zadati kriterijum pretrage, ili ukoliko kriterijum nije naveden pregled svih dokumenata određene vrste za koju želimo pregled. Ovde je takođe omogućeno unošenje novih, brisanje i obrada već postojećih podataka (vidi sliku) (vidi sliku)Oblast dokumenata ili stavki dokumenata.

Učitavam sliku
Oblast dokumenata ili stavki dokumenata.

Moguće je odrediti način rada podprozora dokumenta, odnosno da li će se na ekranu istovremeno prikazivati dokumenta i njihove stavke. U tom slučaju u podprozoru će biti prikazani podaci iz stavki dokumenta na koji je pozicioniran pokazivač reda (vidi sliku) (vidi sliku)Istovremeni prikaz dokumenta i stavki dokumenta.

Učitavam sliku
Istovremeni prikaz dokumenta i stavki dokumenta.

Oblast editora Vrh

Oblast editora - služi za unos podataka u dokument. Oblast editora sadrži editore (uži pojam je "polje") u koje se unose podaci vezani za dokument ili se mogu videti podaci za već uneti dokument. Tipičan primer funkcije editora dokumenta je formiranje zaglavlja fakture (vidi sliku) (vidi sliku) Oblast editora podprozora za unos zaglavlja fakture.

Učitavam sliku
Oblast editora podprozora za unos zaglavlja fakture.

Primeri dugmadi prozora dokumenta

Dugmad prozora dokumenta najčešće obezbeđuju dodatnu obradu dokumenta (prodaja na rate, dostavu...), knjiženje dokumenta u finansijsko knjigovodstvo, prikaz statusa dokumenta (datun kreiranja i datum poslednje izmene...), prikaz veza sa dokumentima "roditeljima" i dokumentima "decom" itd (vidi sliku) (vidi sliku) Primeri dugmadi prozora za unos fakture.

Učitavam sliku
Primeri dugmadi prozora za unos fakture.

Radni i kontekstni meni Vrh

Radni meni sadrži niz dugmadi za izvršavanje niza operacija nad podacima prozora dokumenta. Inicijalno je postavljen vertikalno uz levu stranicu prozora dokumenta (vidi sliku) (vidi sliku).

Calculus 12
"Radni meni (linija alata) prozora dokumenta ili podprozora glavnog prozora".

Korisno je znati

Pozicija radnog menija se može promeniti tako što se mišem "uhvati" vrh menija tj. pokažete kursorom na dve paralelne crtice na vrhu menija, pritisnete levi taster miša i držite pritisnut sve vreme, a onda "uhvaćen" red mišem "prevučete" (drag) na željeno mesto (obično na neku poziciju) oko osnovnog menija i otpuštanjem levog tastera miša red "spuštate" (drop) na tu poziciju.

Calculus 12
"Radni meni (linija alata) ispod osnovnog menija (linije aplikacija)".

Calculus 12
"Radni meni (linija alata) zasebno u "plivajućem" okviru".

Kontekstni meni

Većina komandnih dugmadi ima i definisane prečice sa tastature i u kontekstnom meniju (skup njegovih komandi zavisi od konteksta dokumenta), ali ne sve. Kontekstni meni se ponekad naziva i iskačući (popup) meni. U njemu se uvek nalaze osnovne komande za obradu podataka, ali često i neke dodatne komande, vezane isključivo za oblast prozora iz kojeg je pozvan.

Radni meni

Dugmad radnog menija - "Snimi", "Opcije prozora" i "Snimi kao"

Napomena

Kod otvaranja datoteke eksportovane u "Excel 2007" formatu, može se dogoditi da Excel prijavi određene nepravilnosti i ponudi da ih ispravi. Na ovo nemamo uticaja, pa treba dozvoliti Excel-u da obavi potrebne korekcije.

Calculus pravilo

Kod eksporta komandom "Snimi kao" u HTML iz dobijene HTML datoteke se uklanjaju polja za potvrdu i u tim poljima se prikazuju podaci iz baze, npr. D/N, 1/0 i sl.

Dugmad radnog menija - "Print", "Direktni print" i "Print u pozadini"

Dugmad radnog menija - "Ubaci red", "Izbaci red" i "Oporavi"

Dugmad za operacije nad celim zapisima:

Ostala dugmad:

Napomena

U radnom meniju se ne nalaze sve dostupne komande kao npr. "Izmeni font" ili "Ubaci specijalni znak" , već samo neophodne sledeći logiku prozora klijenta tj. u radnom meniju su prikazane samo one koje se koriste u okviru otvorenog prozora dokumenta.

Interfejs i način unosa i obrade podataka objašnjena je u poglavljima Uputstva: