Kategorije i vrste poruka

Poruke su najjednostavniji primer odzivnih prozora. Obaveštavaju korisnika o određenom događaju u programu i, kao i svaki odzivni prozor, zaustavljaju izvršavanje bilo kakve operacije u programu, dok se na poruku ne odgovori, onemogućavajući istovremeno pristup bilo kakvoj drugoj kontroli ili prozoru unutar tog programa.

Postoje poruke koje regularno startuje određeni korisnički program, poruke koje dolaze iz baze podataka (sistemske poruke baze) i sistemske poruke koje startuje operativni sistem kada dođe do neregularnosti u radu programa. Sve poruke iz prve dve grupe su prevedene na naš jezik. Jedino poruke operativnog sistema pojavljuju se na engleskom, ali one ionako običnom korisniku nikada ne pružaju bilo kakvu razumljivu informaciju i uvek uzrokuju nasilan prekid rada programa.

Kategorije porukaVrh

U osnovi postoje dve kategorije poruka:

Poruka obično u naslovu nosi naziv prozora koji je aktivirao poruku ili kratku naznaku o smislu poruke. Poruka prikazana na slici je jedna od najčešćih. Karakteristična je po tome što ima tri ponuđena odgovora i korisnika, koji se prvi put sreće sa njom, obično dovede u zabunu, dok malo ne razmisli o smislu ponuđenih odgovora. Budući da se ova tri odgovora često pojavljuju u porukama, razjasnićemo ovde šta znači koji od njih. Ova poruka se javlja kada pokušate da zatvorite prozor u kojem ste menjali neke podatke, a te izmene niste snimili u bazu. Šta će se dogoditi posle svakog od ovih odgovora?

Korisno je znati

Važno je da utvrdite koja je akcija pokrenula poruku, tako da dugme "Odustani" uvek poništava pokrenutu operaciju, dok ostala dva dugmeta konkretno odgovaraju na postavljeno pitanje. Kada eksplicitno pokrenete neku operaciju, poruka obično nudi samo dva odgovora "Da" i "Ne" (vidi sliku) (vidi sliku)Pitanja Da ili Ne. Ali ako akcija koju ste pokrenuli izaziva neku drugu operaciju, a ova startuje poruku, onda se javljaju tri odgovora, od kojih se prva dva "Da" i "Ne" odnose na tu operaciju, a treći na akciju koja ju je izazvala. U ovom slučaju, akcija koja je pokrenula poruku bila je zatvaranje prozora. Ona je pokrenula proveru snimanja podataka. Odgovori "Da" i "Ne" odnose se na snimanje, a odgovor "Odustani" znači da odustajete od akcije koju ste vi pokrenuli, što znači da prozor neće biti zatvoren.

Pored teksta poruke, svaka poruka ima i ikonu kojom bliže objašnjava smisao poruke, tako da vizuelno odmah steknete osnovnu sliku o tome šta se dogodilo, da li je to nešto važno ili samo redovno obaveštenje. Ikone imaju sledeći smisao:

Informacija (obično obaveštenje) (vidi sliku) (vidi sliku) Obično obaveštenje.

Učitavam sliku
"Obično obaveštenje".

Upozorenje (vidi sliku) (vidi sliku) Važna informacija

Učitavam sliku
"Važna informacija".

Pitanje koje zahteva odluku (vidi sliku) (vidi sliku) Pitanje koje zahteva odluku

Učitavam sliku
"Pitanje koje zahteva odluku".

Greška (vidi sliku) (vidi sliku) Greška

Učitavam sliku
"Greška".

Vrste porukaVrh

Poruke o greškama mogu se takođe podeliti u dve vrste:

Postupak u slučaju sistemskih grešakaVrh

Važno je da steknete naviku da dobro pročitate poruku o sistemskoj grešci (kao uostalom i svaku drugu poruku), pre nego je zatvorite. Često se poruke o greškama ignorišu, program se ponovo startuje i posle se zaboravi šta se u stvari dogodilo.

Pomoć

Da bismo bili u stanju da efikasno otklonimo greške koje se pojavljuju u programima, morate nam dati što iscrpniju informaciju o tome kakva se greška dogodila, šta ste sve radili i u kom prozoru pre nego što se greška dogodila. Sistemske greške se najčešće dešavaju u nekim izuzetnim situacijama, pa čak zavise i od samih podataka koje ste unosili u bazu podataka, tako da nam najobičnija informacija o tome da se tu i tu dogodila ta i ta greška obično ne znači mnogo, jer nismo u stanju da ponovimo tačan redosled operacija kojima ste otkrili grešku.

Kada do ovakve greške dođe, poruka o grešci ima još dva dodatna dugmeta: