Korisnički, uslužni i sistemski programi

Korisnički programi

Korisničke programe koristite u svakodnevnom radu za unos, ažiriranje i analizu podataka vezanih za poslovanje. U paketu Calculus 12 to su:

Nabrojani programi zahtevaju intenzivnu interaktivnu komunikaciju sa korisnikom.

Napomena

Za ove programe koriste se još termini aplikativni programi, aplikacije ili korisničke aplikacije. Mi ćemo koristiti termine korisnički programi ili korisničke aplikacije.

Uslužni programi (servisni)

Uslužni programi su namenjeni za obavljanje posebnih operacija, koje ne pripadaju svakodnevnom radu. U paketu Calculus 12 to su:

Obično zahtevaju minimalno vreme komunikacije ili samostalno obavljaju određene, često dugotrajne operacije.

Pomoćni programi

Pomoćni programi su namenjeni za pružanje pomoći korisnicima pri svakodnevnom radu. U paketu Calculus 12 to su:

Sistemski programi

Sistemski programi opslužuju druge programe. Njima direktno ne pristupa korisnik, već ih pozivaju drugi (korisnički i uslužni) programi. Pod sistemskim programima obično se podrazumeva operativni sistem Windows, koji se ponekad naziva i "platforma" i aktivni servisi kao što je Calculus Windows servis i servisni panel. Međutim, u ovom upustvu ćemo pod sistemskim programima podrazumevati i programe koji predstavljaju sastavni deo baze podataka, odnosno sve one programe koji nisu proizvod preduzeća Calculus d.o.o. a direktno ili indirektno se koriste u radu Calculus-a 12, npr. Server baze podataka i sl.